Dean: Zhao Lindu
Assistant Dean: Zhou Qin, Zhang Yulin,  Shu Jia, Zhu Hong(part-time)
Secretary of the School’s Party Committee: Chen Lianghua
Deputy Secretary: Zhu Hong
Dean’s Assistant: Wang Haiyan, Liu Xiaoxing, Shao Jun